โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒ โดยความร่วมมือของ
สภาตำบลซับสมบูรณ์ วันที่ ๑๘ กรกฎคม ๒๕๓๔ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อว่า
“ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ”
             พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ได้แยกตัวออกจากโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ โดยได้รับการบริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ จาก นายอยู่ วงค์ไทยดี โดยมีนางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู จำนวน ๔ คน
             พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างอาคารชั่วคราว สนามบาสเก็ตบอล บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง อาคารเบ็ดเสร็จ ก – ข
เปิดทำการสอน แผนการจัดชั้นเรียน ๒/๑/๑

             พ.ศ. ๒๕๓๖ นายประคบ ไสยนารถ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม และได้รับอัตราครูเพิ่มอีก ๓ อัตรา
ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน ๒ หลัง สระน้ำ โรงฝึกงานชั่วคราว

             พ.ศ. ๒๕๓๘ นายอำนวย กิจเพิ่มพูล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ทำการก่อสร้าง
โรงอาหาร ๑ หลัง ถังน้ำประปาใช้ภายในโรงเรียน 
ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดชั้นเรียน ๒-๒-๒ / ๑-๑-๑ มีครู- อาจารย์ ๑๓ คน 
นักการภารโรง ๒ คน พนักงานขับรถ ๑ คน 
             พ.ศ.๒๕๔๕ นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
             วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ นายอมร อ่อนสี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
             วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายมนัส ชัยยะ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
             วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
             วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
             วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุวรรณชัย พรหมศร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
จนถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

             วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายมนตรี สำเภา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
             วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
             วันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายวิเชียร  บุญช่วยสุข  ดำรงตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
             วันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวพิชญานิน  บัวอุไร  ดำรงตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
            วันที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  นางรัชดา  ผูกพยนต์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม  ถึงปัจจุบัน