โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      ปฺญญา  นฺตถิ  อฌายโต   “ปัญญาย่อมไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ”

 

วิสัยทัศน์ 

    
      โรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ

      1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
      3. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
      5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
      6. พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร