โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สุภาพ  อ่อนโยน  มีน้ำใจ