โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
อำนาจหน้าที่

ㆍแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด