โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

ㆍแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด