โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมาย

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พรบ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
 • พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (เฉพาะหมวด 7)
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ พ.ศ. 2547
 • พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

กฎกระทรวง