โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ข่าวประชาสัมพันธ์

๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่องทางที่  1 เว็บไซต์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

ทางเว็บไซต์ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
www.sbw40.ac.th


ช่องทางที่  2    facebook fanpage
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม