โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
Social Network

๐ แสดงต่ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

ช่องทางที่  1 เว็บไซต์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

ทางเว็บไซต์ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
www.sbw40.ac.th


ช่องทางที่  2    facebook fanpage
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม