โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
แผนดำเนินงานประจำปี

๐ แสดงแผนนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
๐ เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565