โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
๐ เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565