โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับ

บุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร