โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ㆍเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564