โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อย่างน้อยประกอบด้วย
     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
     - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
     - การพัฒนาบุคลากร 
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
     - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
     หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร      2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   3.การพัฒนาบุคลากร 

 


   4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
   5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ