โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง เปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
เรื่องการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
ประกาศ​โรงเรียน​ซับ​สมบูรณ์​วิทยาคม​ เรื่อง​ ปิดสถานศึกษา​กรณี​พิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม แจ้งการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
เรื่องผลการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
เรื่องประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิิชาการหลักสูตร
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
เรื่องขอเชิญเข้ารับการโครงการบริการวิชาการหลักสูตร
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
เรื่องประชาสัมพันธ์ ข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
เรื่องการจัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ)
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
เรื่องประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ผู้มีอุปการคุณต่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหลายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63