โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง การเสาวนา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับประกาศเกียรติคุณ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
นังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมในหลักสูตรและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Libraly) และห้องสมุดชีวิต e-Libraly
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือก-ข้าวสาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือขับเคลื่อนการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Community
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องการจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวของสมาคม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65