โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเรื่องการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4680-หนังสือเรื่องความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4681-หนังสือเรื่องประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4684-หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Education Leaders Forum “Mind Education หลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ สร้างพื้นฐานจิตใจ เปลี่ยนประเทศ”
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4685-หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4677-หนังสือเรื่องการประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4668-หนังสือเรื่องแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4687-หนังสือเรื่องขอความร่วมมือในการรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4692-หนังสือเรื่องการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อกองทุน “สร้างโอกาส สร้างครู สร้างคน สร้างชาติ”
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเข้าทางราชการ: 4700-หนังสือเรื่องค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเรื่องการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเรื่องการประสานการดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเรื่องการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
หนังสือเรื่องประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
หนังสือเรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
หนังสือเข้าทางราชการ: 3389-หนังสือเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช.
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
หนังสือเรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 29 กรกฎา
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64