โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Community
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องการจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวของสมาคม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔) จังหวัดเพชรบูรณ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
หนังสือเรื่องขอควมร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2565 - 2565 ของสภาเด็กและเยาวชน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
หนังสือเรื่องกำชับให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก)
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social innovator season 5
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
หนังสือเรื่องประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65