โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานสถานศึกษา
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับ A (ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับ A (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2564
จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน แก่โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
มอบให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 2565
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 2565 
ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 2565
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 2565 
ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
เป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (ปี2565-2568)
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (ปี2565-2568)
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มลูกเสือที่ 3 เหล่าเสนา
คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มลูกเสือที่ เหล่าเสนา 

วันที่ 30 เดือนมีนาคม 2563


คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มลูกเสือที่ 4 เหล่าเสนา

คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มลูกเสือที่ 4 เหล่าเสนา 

วันที่ 30 เดือนมีนาคม 2563

คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 1 เหล่าเสนา
คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 1 เหล่าเสนา

วันที่ 30 เดือนมีนาคม 2563


คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 2 เหล่าเสนา
คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกองลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 2 เหล่าเสนา
วันที่ 30 เดือนมีนาคม 2563
คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มลูกเสือที่ 1 เหล่าเสนา
คณะลูกเสือแห่งชาติให้ตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่มลูกเสือที่ 1 เหล่าเสนา 
วันที่ 30 เดือนมีนาคม 2563
่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็น โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็น โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลระดับประเทศ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1,231.64 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2564
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
กระทรวงศึกษาธืการ มอบ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน ให้แก่ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
โครงการชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2564
สถานีตำรวจภูธรพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
ได้เข้าร่วมโครงการชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
บ้านฟุบสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 2564
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล