โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปภาณิน ปิงวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางกาญจนา ม่วงมุกข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0841784973