โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุวดี ทองวัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0815330938

นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0944965690

นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0882822724

นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสโรชา ป๊อกยะดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3