โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุวดี ทองวัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิชญานิน บัวอุไร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2