โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-811 108
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑารัตน์ มีบุษยา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิยะดา ใจรัก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5