โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
396 หมู่ 7  ตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทรศัพท์ 056-713944
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิชากร บุตรมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,15:15  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 51)
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาพร ซาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,10:35  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวดี ทองวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,12:19  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,12:19  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาพร ซาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,12:17  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข และได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด - 19 ในโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ม่วงมุกข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:57  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข และได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด - 19 ในโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:56  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข และได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด - 19 ในโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:55  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:21  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:21  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..